Tuesday, 21 November 2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Додаток 2

Додаток 2 до наказу

від 25.01.2012 р. № ___

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації  у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Мукачівському аграрному коледжі (далі – Порядок) розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Мукачівський аграрний коледж (далі – коледж).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є коледж – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання коледжем своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до коледжу в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

  • П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.4. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст.  22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.

1.6. Уповноваженими підрозділами з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) за запитами, адресованими коледжу є канцелярія та відділ кадрів.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії коледжу.

1.8. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.9. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються коледжем у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративній будівлі, в якій знаходиться коледж, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, які адресовані коледжу, отримує завідувач канцелярією і реєструє.

2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані коледжу, надсилаються на електронну адресу коледжу « This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ». Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту, юрист коледжу надає допомогу в ідентифікації документа.

2.5. Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані коледжу, у телефонному або факсовому режимах приймаються та оформлюються завідувачем канцелярією за телефоном (03131) 2-20-20.

Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

Завідувач канцелярії приймає запит, отриманий телефоном, і на його підставі заповняє форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.4. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі. Після заповнення форми запиту запит реєструє завідувач канцелярією.

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної                                 інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.4. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 1.4. цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до коледжу відповідно до фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження в архіві наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Запити щодо надання публічної інформації, які адресовані коледжу, реєструються завідувачем канцелярією.

3.4. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані коледжу, здійснюється в окремому журналі «Запити публічної інформації».

3.5. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном завідувач канцелярією чи інспектор відділу кадрів заповнюють бланк запиту.

3.6. Для реєстрації запитів щодо надання публічної інформації на паперових носіях використовується реєстраційний штамп.

3.7. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративній будівлі коледжу, завідувач канцелярією проставляє штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в коледжі).

3.8. Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві коледжу протягом 2 років з дати реєстрації.

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані коледжу, та накладення резолюцій здійснює директор коледжу, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) резолюцію накладає заступник директора, який виконує обов’язки директора.

4.2. Резолюція оформлюється протягом 1 робочого дня з часу реєстрації запиту. Для термінових запитів з терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 2 годин після реєстрації запиту.

4.3. Завідувач канцелярією невідкладно передає запити з відповідною резолюцією виконавцям.

4.4. Коледж має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.5. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.6. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтоване запитувачем.

4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, коледж може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку коледж повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.8. У разі направлення запитів щодо надання публічної інформації на виконання коледжу від Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України), коледж невідкладно (протягом двох години після отримання повідомлення про надходження запитів) забезпечується отримання запитів від НУБіП України.

4.9. Коледж розглядає запит, який надійшов на виконання від НУБіП України та готує проект відповіді за підписом відповідальної особи в НУБіП України. До проекту відповіді у разі необхідності, додаються копії документів.

4.11. У разі направлення запитів щодо надання публічної інформації на виконання коледжу від НУБіП України, термін підготовки відповіді не може перевищувати 3 робочих днів.

4.12. Підготовлений коледжем проект відповіді запитувачу, завізований директором коледжу передається відповідальній особі в НУБіП України для підписання та відправки.

4.13. Директор коледжу несе персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації та дотримання термінів їх розгляду, за виконання розгляду запитів згідно з резолюцією, а також за зміст підготовлених коледжем проектів відповідей.

4.14. Після підписання відповіді на запит директором коледжу, завідувач канцелярією реєструє та забезпечує відправку відповіді з додатками, якщо вони є, на адресу запитувача.

4.16. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом директора коледжу, копії документів скануються та відправляються електронною поштою.


5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

5.1. Завідувач канцелярією здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

5.2. Фактичним виконанням виконавцем коледжу завдання з розгляду відповідного запиту вважається момент подання директору коледжу на підпис проекту відповіді на запит, а щодо запитів, які надійшли на виконання від  НУБіП України, то датою та часом виконання коледжем завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі НУБіП України факту надання коледжем проекту відповіді запитувачу.

5.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу завідувач канцелярією невідкладно інформує про цей факт директора коледжу для вжиття відповідних заходів.

 

Додаткова та корисна информація