22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)

Тепер на сайті

Сейчас 23 гостей онлайн

Украинская Баннерная Сеть
Відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін

Завідувач бухгалтерським відділенням

Завідувач відділення:                 

Гарапко Наталія Іванівна

Бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого,
необхідний курівник сучасного і надійний консультант
майбутнього кожного підприємства

І.Ф.Шерр

Головним завданням відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, екскурсійної діяльності, а також формування нового економічного мислення та розвитку туризму.

Відділення  бухгалтерських та туристичних дисциплін  створено  в вересні 2014 року.  Відділення готує фахівців за спеціальністю 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

спеціальністю 5.03050801 "Фінанси і кредит"

спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування»


На відділенні навчається всього 209 студентів.

У навчальному процесі використовуються активні методи навчання, проблемно-аналітичні ситуації, ситуаційні завдання, у яких застосовуються технічні засоби навчання та  комп’ютерні технології.


Спеціальність "Бухгалтерський облік"

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація - бухгалтер
Термін навчання  3 роки на основі базової середньої освіти та 2 роки на базі повної  загальної освіти


Бухгалтер – це цілеспрямована, рішуча,  комунікабельна,  відповідальна, освічена в своїй галузі, і в економіці в цілому, людина, яка конкретно знає свої цілі і завдання. Жодне підприємство не може здійснювати свою діяльність без бухгалтерії. Це спеціальність, яка входить до однієї з найбільш затребуваних на ринку праці. Потреба у фахівцях даної спеціальності є в різних підприємствах,  організаціях,  установах державної, акціонерної, кооперативної, приватної власності.

Професійна діяльність фахівців за спеціальністю „Бухгалтерський облік” полягає  в умілому веденні обліку всіх процесів діяльності підприємств, складанні фінансової, податкової звітності, організації зовнішньоекономічної діяльності, втіленні  реформ запроваджених в сфері  бізнесу, організації роботи матеріально-відповідальних осіб, використанні сучасних комп’ютерних технологій.

Сучасний бухгалтер повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси, реальні проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв'язування економічних суперечностей, здійснювати свої функціональні обов'язки у відповідності до вимог законодавства, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до затвердженого навчального плану спеціальності «Бухгалтерський облік», який включає перелік нормативних та вибіркових дисциплін спеціальності відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Заняття проводяться  в  спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, в тому числі використовується кабінет «Навчальна бухгалтерія», де розміщується комп’ютери  з програмним забезпеченням 1С:Підприємство 7.7., де студенти мають змогу набути практичні вміння володіти сучасними програмними продуктами.


Набуття теоретичних знань та практичних навиків  дасть змогу  випускникам спеціальності «Бухгалтерський облік»  знати:

 • правильно і раціонально будувати бухгалтерський облік і звітність у відповідності з сучасними вимогами по організації виробництва і управління господарством у строгій відповідності з встановленими правилами ведення обліку;
 • впроваджувати передові форми і методи бухгалтерського обліку з широким використанням сучасної обчислювальної техніки і засобів зв'язку;
 • складати оперативні фінансові плани, вміти калькулювати собівартість продукції, робіт і послуг;
 • визначати показники продуктивності праці і рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей і в цілому по господарству;
 • правильно облічувати і здійснювати господарські, фінансові і розрахункові операції;
 • суворо дотримувати касову і розрахункову дисципліну;
 • своєчасно і правильно виявляти результати інвентаризації засобів господарства.

Випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» мають змогу продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) за різними формами навчання за скороченою програмою.
Також надається можливість продовжити навчання за заочною формою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») в Навчально-інформаційно-консультаційному пункті НУБіПУ на базі „Мукачівського аграрного коледжу” за напрямом підготовки: «Облік і аудит».


Спеціальність "Фінанси і кредит"

Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям 6.030508 Фінанси і кредит

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація – молодший спеціаліст з фінансів і кредиту
Термін навчання  3 роки на основі базової середньої освіти та 2 роки на базі повної  загальної освіти

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту -  це особа  здатна до роботи у фінансових органах державного рівня; банківських установах, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності.

Метою підготовки фахівців спеціальності фінанси і кредит є формування професійних навиків студентів у сфері організації і функціонування системи фінансових установ, банків, страхування, оподаткування, управління фінансовими ресурсами фірми.

Професійна діяльність фахівця спрямована на обслуговування діяльності підприємств різних форм власності, банків, Державної казначейської служби, податкових органів, пенсійних фондів, страхових компаній, фінансових установ при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установ.

Випускники спеціальності „Фінанси і кредит” - здатні забезпечувати  організацію діяльності підприємства щодо  оборотності активів, інвестиційної діяльності, виконання  бюджету, руху бюджетних потоків, застосовувати ефективні методи і заходи податкового контролю, професійно працювати із застосуванням  комп’ютерної техніки.

У навчальному процесі викладачі зі студентами  використовують активні методи навчання, проблемно-аналітичні ситуації, у яких застосовуються  технічні засоби навчання, комп’ютерні класи, які забезпечують  через  мережу Інтернет доступ до світових джерел інформації.


Фінанси – це мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння.
Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії.


Підготовка фахівців з спеціальності “ Фінанси і кредит ” здійснюється в спеціалізованих  кабінетах  і  лабораторіях з програмним забезпеченням “ Ліга-Закон ”, “ Бест - Звіт ” , “ Парус ”, де студенти здобувають практичні вміння володіти сучасними програмними продуктами.


Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» отримують кваліфікацію молодший спеціаліст з фінансів і кредиту.

Вони можуть працювати  на посадах:

 • брокер(посередник) цінних паперів,
 • дилер ціних паперів,
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей,
 • бухгалтер,
 • касир-експерт,
 • кредитний інспектор,
 • інспектор-ревізор,
 • інспектор обмінних пунктів,
 • інспектор з контролю за цінами,
 • контролер-оператор,
 • старший контролер-касир у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях,
 • контрольно-ревізійні службі,
 • відділах місцевих державних адміністрацій,
 • в регіональних управліннях Національного банку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації


Спеціальність: 5.14010301 "Туристичне обслуговування"

Спеціальність: 5.14010301 "Туристичне обслуговування"
Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Напрям підготовки: 6.140103 «Туризм»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
Кваліфікація – фахівець з туристичного обслуговування

Концептуальний підхід до підготовки фахівців туристичної галузі:
• цілковите пізнання сутності туризму;
• функції всього механізму туристичної індустрії;
• маркетингові технології;
• планування та контроль.


Ті, хто спинився на "Туризмі", багато уваги присвятять соціально-економічній географії, країнознавству, географії туризму та іноземним мовам. Вас навчать формувати туристичні тури і екскурсійні програми із врахуванням особливостей туристичних зон і центрів, а також побажань клієнтів, ознайомлять з особливостями трансферу - проїзду туристів від місця прибуття до місця проживання.

Головне завдання фахівця з туризму - довідатися все можливе і неможливе про тури і готелі: чим і як там годують, які пропонують номери, чи існують дитячі екскурсії тощо. Окрім засвоєння теорії економіки й туризму, студенти на заняттях розв'язуватимуть практичні завдання: як створити власну туристичну фірму та налагодити її діяльність; як скласти бізнес-план і бухгалтерський звіт та ін.

Студенти цієї спеціальності вивчають іноземні мови (зазвичай не менше двох), адже їм доведеться працювати із зарубіжними гостями та партнерами, їх вивчення передбачено галузевим стандартом. Економічні(економіка підприємства,фінанси, основи маркетингу, статистика) та управлінські дисципліни - доповнення до діяльності у туризмі: Передбачений великий об'єм практики у туроператорських компаніях, турагентствах та готелях. Протягом навчання студенти на екскурсіях відвідають цікаві туристичні місця та об'єкти Закарпаття. Під час проходження краєзнавчої практики ознайомляться з туристськими маршрутами України, де вникатимуть у тонкощі майбутньої професії. 
Освоюючи комп'ютерні програми, розроблені спеціально для турбізнесу, студенти навчаються працювати в Інтернеті, знайомляться з системами бронювання.

Студенти, які проявляють бажання займатися науковою роботою працюють у студентському науковому товаристві та гуртках. Разом з тим не залишаються поза увагою розвиток особистісних якостей та аналітичних здібностей студентів.

До послуг студентів бібліотека з багатим книжковим фондом. Для забезпечення навчального процесу з підготовки молодших спеціалістів спеціальності "Туризм” відділення має учбові аудиторії: кабінет технології туристичної діяльності, туристичного краєзнавства та країнознавства, охорони праці та безпеки туризму, туристичних інформаційних технологій, кабінет екскурсійної та музейної справи, лабораторію-готель, лабораторію-кафе, лабораторію - туристична фірма. 
Туристичні агенції залучають випускників з розвиненими навичками роботи з комп’ютером та знаннями географії туризму, надають перевагу фахівцям з навичками ведення бухгалтерського обліку, управління фінансами, ділового листування, володіння іноземними мовами. Особлива увага в освітній діяльності приділятиметься зв’язкам із міжнародними організаціями та фондами для розвитку туризму в регіоні, що сприятиме реалізації ринкових механізмів, стане засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.


Фахівці туристичних послуг – готуються в коледжі починаючи з 2002 року. Фахівець з туристичного обслуговування підготовлений до діяльності у підрозділах об’єктів туристичної інфраструктури.

Молодший спеціаліст може працювати на посадах, які пов’язані зі структурою процесів у туристичному бізнесі, а саме здійснювати приймання та розміщення споживачів послуг відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів України; планувати впровадження нових технологій обслуговування, інформаційних та інших додаткових послуг; займати посаду керівника виробничого підрозділу підприємств туристичної галузі, керівника туристичної групи, оператора розрахунку в готелі, адміністратора тощо.

Випускники спеціальності вміють:

- Організовувати подорожі (екскурсії), консультувати по подорожам;

- Планувати та прогнозувати діяльність туристичного підприємства;

- Організовувати рекламну діяльність туристичного підприємства;

- Організовувати розробку та реалізацію туристичних продуктів;

-              Управляти якістю та конкурентноздатністю туристичних послуг.


Майбутні перспективи:

у роботі:

- інспектор з туризму;

- організатор подорожей;

- менеджер туристичного агентства;

- адміністратор закладів харчування;

- організатор екскурсій;

- консультант з подорожей та туризму;

- фахівець з готельного обслуговування;

- фахівець з організації дозвілля;

- фахівець по розвитку сільського та рекреаційного туризму;

- екскурсовод у музеях, виставкових залах, театрах, ботанічних садах.

- інструктор спортивно-оздоровчого туризму.

Гімн туристичного відділення:
З туризмом ми здружились навіки,
Його секрети вивчили на «п’ять».
Ми обходили гори, доли, ріки
І прочитали все що треба знать.
Приспів:
Сміливо вирушай у путь
Та про обслугу не забудь.
Цікаво, весело, змістовно
Й безпечно по маршруту проведуть.
Команди нашої гінці,
Розумні, спритні і міцні,
Всі ерудити і готові 
Туристові в дорозі помогти.

Ми фахово розширим горизонт
Усіх країн з переліком подій,
І видатних людей, і монументів,
Як знаків перемоги і краху мрій.


 

Додаткова та корисна информація